Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia nieobowiązująca

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

http://www.ekokarty.pl/wykaz/spostroda/index.php?rob=wyszukiwarka

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U.08.25.150 j.t./
2.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /Dz.U. 2007 nr 120 poz. 827/
3.Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2006r. Nr 199 poz. 1227/


Wykaz danych składa się ze:
spisów kart informacyjnych;

Karta typu A

wnioski o wydanie decyzji ,
wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych ,
wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B

decyzje i postanowienia,
wskazania lokalizacyjne

Karta typu C

projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D

polityki, strategie, plany lub programy

Karta typu E

raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
analizy porealizacyjne,
przeglądy ekologiczne,
raporty o bezpieczeństwie,
dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F

prognozy oddziaływania na środowisko,
dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może,
oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
opracowania ekofizjograficzne,
rejestry substancji niebezpiecznych,
wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
rejestry poważnych awarii

Karta typu G

wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H

zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I

inne dokumenty