Wersja obowiązująca z dnia

Podinspektor (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 530) Starosta Ostródzki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:     

Podinspektora w Wydziale  Administracji, Nadzoru i Kadr

Wymiar etatu: 1 pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  5. Wykształcenie wyższe.
  6. Co najmniej 2-letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
  7. Biegła znajomość obsługi komputera (MS-Office) oraz znajomość Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość:
   • przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
   • ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
   • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
   • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
   • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  2. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
   Wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert w równym stopniu.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty.
  2. Prowadzenie kalendarza spotkań Starosty i Wicestarosty.
  3. Umawianie interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji.
  4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o petycjach i ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
  5. Odbiór poczty elektronicznej wpływającej do Starostwa i przesyłanie jej do Kancelarii Ogólnej.
  6. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy.
  7. Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych.
  8. Przyjmowanie ofert dotyczących zamówień publicznych.
  9. Przyjmowanie ofert dotyczących naboru na wolne stanowiska pracy.
  10. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, jak również wykonywana w terenie,  związana z obsługą interesantów, w poniedziałki od 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:00-15:00, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.
  Pracownik wykonuje zadania określone przez przełożonego.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie  przekracza 6% ogółu zatrudnionych.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  2. Życiorys ( cv ).
  3. List motywacyjny.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
  5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).
  6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:
   o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530)  oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.   – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem, w terminie do 14 czerwca 2022 r. do godziny 14:00.

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

 

Ostróda, dnia 01 czerwca 2022 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia