Wersja obowiązująca z dnia

Geodeta (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.) Starosta Ostródzki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wymiar etatu: 1 pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  5. Wykształcenie wyższe geodezyjne.
  6. Biegła znajomość obsługi komputera (MS – Office).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość:
   • przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   • przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
   • przepisów z dziedziny geodezji i kartografii,
   • programów: EWMAPA v. 13.17, OŚRODEK v. 9.13.
  2. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność.
  3. Umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
  4. Minimum roczny staż pracy w jednostkach w jednostkach samorządu terytorialnego.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą narad koordynacyjnych.
  2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie prac geodezyjnych i kartograficznych w systemie „OŚRODEK”.
  3. Aktualizacja baz danych BDOT 500 i GESUT.
  4. Wydawanie materiałów i udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobie jego wykorzystania w systemie klasycznym i numerycznym.
  5. Opracowywanie dodatkowych warunków technicznych dla zgłaszanych do Wydziału prac geodezyjnych i kartograficznych.
   Wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert w równym stopniu.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego współdziałania z innymi, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, związana z obsługą interesantów, w poniedziałki od 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:00-15:00, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.
  Pracownik wykonuje zadania określone przez przełożonego.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie nie przekracza 6% ogółu zatrudnionych.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  2. Życiorys ( cv ).
  3. List motywacyjny.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
  5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe( świadectwa pracy, zaświadczenia).
  6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:
   o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem, w terminie do 22 listopada 2021 r. do godziny 14:00.

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Ostróda, dnia 10 listopada 2021 r.

 

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia