Wersja nieobowiązująca z dnia

Referent (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Ostróda, dnia 04.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 

 

 1. Wymagania
  • niezbędne:
   • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub o innym kierunku , którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
   • brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
   • doświadczenie – minimum 2 lata pracy, ponadto kandydat:
   • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
   • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • dodatkowe:
   • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
   • znajomość przepisów:
    • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.),
    • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020  poz. 1359),
    • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021  poz. 1249 ze zm.),
    • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności  samorządu terytorialnego.
   • referencje,
   • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej.
  • Dodatkowym atutem będzie:
   doświadczenie w pracy z rodziną.
 2. Główne obowiązki:
  • Szczegółowy zakres zadań.
   •   Nadzorowanie działalności organizacyjno-merytorycznej placówek opiekuńczo-wychowawczych.
   •   Znajomość wszystkich przepisów obowiązujących na zajmowanym stanowisku.
   •   Udzielanie informacji i porad w zakresie prowadzonych spraw.
   •   Kompletowanie dokumentacji i kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych .
   •   Współpraca z sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców naturalnych.
   •   Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo wychowawczych, zakładów dla nieletnich.
   •   Opracowanie programu działań w zakresie integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich.
   •   Planowanie działań zmierzających do integracji w/w osób ze środowiskiem.
   •   Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz integracji tych osób.
   •   Przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich.
   •   Rozpoznawanie i bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy w formie specjalnego świadczenia pieniężnego dla w/w osób.
   •   Przyjmowanie i weryfikowanie indywidualnych wniosków w/w osób.
   •   Przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz wypłata  świadczeń na ich podstawie, a  określonych ustawą.
   •   Planowanie środków na realizację w/w zadań.
   •   Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji  zadań i ich wykonania finansowego.
   •   Współpraca  i współdziałanie z Głównym Księgowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w zakresie przygotowywania planów finansowych i sprawozdawczości finansowej. 
   •  Współpraca z podmiotami zajmującymi się propagowaniem i rozwijaniem pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych jako głównego partnera w realizacji zadań.
   •   Sporządzanie miesięcznych wykazów wychowanków przebywających w placówkach.
   •   Realizacja spraw związanych z uchodźcami na terenie powiatu w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
   •   Realizacja spraw związanych z bezdomnymi w zakresie zabezpieczenia kryzysowego na okres zimy.
   •   Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustaw pokrewnych.
 3. Warunki pracy:
  Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etatu na okres próbny -  3 miesiące, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka  dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
 4. Wymagane dokumenty:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
  • CV i list motywacyjny,
  • kopie świadectw pracy,
  • kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )
  • klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj )
   Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
   • o pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani władza to nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
   • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
   • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku referenta,
   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
 5. Inne informacje:
  Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 18 października 2021 r. do godz. 15:00  w pokoju nr 208 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87.

Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko referenta bez podania przyczyny

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Tomasz Podsiadło

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.