Wersja obowiązująca z dnia

Dyrektor (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1409 z późn. zm.) Starosta Ostródzki ogłasza nabór na stanowisko:

DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OSTRÓDZIE

 

Wymiar etatu: 1 pełny etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Osoba, która nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  6. Wykształcenie wyższe.
  7. Co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.
  8. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość:
   • przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
   • przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   • ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,
   • ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
   • ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  2. Opracowanie (w formie pisemnej) koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie.
  3. Komunikatywność, samodzielność i dyspozycyjność.
  4. Umiejętność pracy w zespole.
  5. Umiejętność zarządzania pracownikami oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
  6. Znajomość obsługi komputera (MS-Office).
 3. Zakres wykonywanych zadań:

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w granicach zwykłego zarządu,
 3. współpraca  z wydziałami Starostwa Powiatowego w Ostródzie, jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ostródzkiego, Urzędem Marszałkowskim - Woje­wódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim. Współdziałanie z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, radami rynku pracy, organizacjami pracodawców, organizacjami bezrobotnych, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi organami, organizacjami i instytucjami zajmują­cymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 4. wydawanie z pisemnego upoważnienia Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
 5. zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
 7. planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu,
 8. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 9. zatrudnianie, zwalnianie i wykonywanie innych czynności za pracodawcę w stosunku do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 10. powoływanie i odwoływanie Zastępcy,
 11. wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem urzędu,
 12. realizacja innych zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 13. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy i przedkładanie go Zarządowi Powiatu,
 14. współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
  Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 – 100 Ostróda.
  Praca biurowa, indywidualna, wymaga umiejętnego zarządzania pracownikami i współdziałania z innymi instytucjami, wykonywana w pomieszczeniach biurowych, związana z obsługą interesantów i monitora ekranowego,  w poniedziałki  od 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godzinach 7:00-15:00, sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy w tygodniu.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy przekracza 6% ogółu zatrudnionych.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  2. Życiorys ( cv ).
  3. List motywacyjny.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe.
  5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).
  6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata:
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności,
   • o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   • o dobrym stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)  oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Oferty należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. Nr 218 lub przesłać listem, w terminie do 05 lipca 2021 r. do godziny 14:00.

Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie, niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W przypadku nieodebrania – zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Ostróda, dnia 21 czerwca 2021 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia