Wersja obowiązująca z dnia

Główny Księgowy (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Ogólny zakres obowiązków 
Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych . 

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy: 
(Uwaga! Precyzyjne określenie wymagań zwiększa szanse na pozyskanie odpowiedniego pracownika !!! )

 1. Poziom wykształcenia 
  • wykształcenie wyższe  lub średnie zgodnie z art., 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych
 2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata pracy w księgowości 
 3. Umiejętności\ uprawnienia
 4. Znajomość języków obcych (poziom)  ………………………………………….…………………...…
 5. Inne Wymagania dodatkowe: 
  • Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej  oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
  • Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office oraz programów  firmy ZETO – PUIMA moduł FK, Faktury, Płace, znajomość programu Płatnik. 
  • Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych.
  • Posiada umiejętność sporządzania analiz  danych statystycznych 
  • Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań , dokładmność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

Informacje dodatkowe :

Wysokość wynagrodzenia (kwota brutto) Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w przedziale 2000 – 4100 zł brutto  plus dodatki:

 • premia uznaniowa, 
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za wysługę lat,

Kontakt :

 1. kontakt osobisty (proszę podać adres jeżeli jest inny niż wskazany w  pkt 1., ewentualnie termin i godziny)
  .………………………………………………………………….…
  ……………………………………………………..………………
 2. kontakt telefoniczny (proszę  podać jeżeli jest inny niż w pkt. 4)  89 646 72 26 w. 31
 3. CV i list motywacyjny przesłać na adres e-mail  sekretariat@rolnik.edu.pl
 4. Telefon, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów Andrzej Matusiak


Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie

Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie informuje że:

 1. Administratorem  danych  osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) kontakt:  sekretariat@rolnik.edu.pl
 3. Administrator  przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz w przypadku, gdy została udzielona zgoda: na podstawie tejże udzielonej zgody.
 4. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa a w stosownych przypadkach także: w celach określonych poprzez wiążące Panią / Pana z administratorem umowy, jak również w oparciu o zapisy udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, świadczące usługi na rzecz administratora, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych umocowane są do przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jeżeli zgoda była podstawą przetwarzania.
 8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres: Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda  lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@rolnik.edu.pl
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl
 10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są Pani / Pana dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie umowy, jak również zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników administratora.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.