Wersja obowiązująca z dnia

Psycholog (Etatów: 1/2 )

Informacje dodatkowe:

Ostróda, dnia 07.08.2020 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze:
PSYCHOLOG

w Zespole do spraw pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

 

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 

 1. Wymagania
 •  niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
  • brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
  • nieposzlakowana opinia.
 • dodatkowe:
  • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu,
  • doświadczenie w pracy z rodziną zastępczą będzie dodatkowym  atutem,
  • znajomość przepisów:
   • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821),
   • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2019  poz. 2086),
   • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020  poz. 218 ze zm.),
   • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.
  • prawo jazdy kat. B,
  • referencje.
 1. Główne obowiązki:
 • dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia; ocena ta jest dokumentem niezbędnym przy zgłaszaniu przez powiat dziecka do adopcji,
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zstępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych i prowadzących rdd,
 • poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,
 • uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
 • prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 1. Warunki pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na ½  etatu na zastępstwo. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.
Praca w warunkach biurowych oraz w środowisku. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych. Osoba zatrudniona na stanowisku psychologa będzie świadczyła również  pracę w terenie. Praca w terenie świadczona będzie przez cały rok w zależności od potrzeb, w różnych warunkach atmosferycznych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • 5kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )
 • klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj )

 
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty
do wglądu.

 1. Inne informacje:

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)”


Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 04 września 2020 r. do godz. 14:00  w pokoju nr 208 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87 lub 89 642 98 83.

Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko psychologa bez podania przyczyn.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
Tomasz Podsiadło

 

Załączniki

Treść ogłoszenia