Psycholog

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Psycholog (Etatów: 3/4 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
 • Miejsce zatrudnienia ul Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 • Nr ogłoszenia -
 • Identyfikator -

Informacje dodatkowe:

Ostróda, dnia 31.12.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze:

PSYCHOLOG

 

w Zespole do spraw pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej

 

 

 

Nazwa i adres jednostki:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

 

 

1.  Wymagania

 

a) niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie
   rodzinnym,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

- brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

  przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

- nieposzlakowana opinia.

- prawo jazdy kat. B.

 

b) dodatkowe:

 

- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność,

  terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność
  do samodzielnej pracy w warunkach stresu,

- doświadczenie w pracy z rodziną zastępczą będzie dodatkowym  atutem,

- znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.),
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2017  poz. 682 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności  samorządu terytorialnego.

- prawo jazdy kat. B,

- referencje.

 

2. Główne obowiązki:

 - dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia; ocena ta

    jest dokumentem niezbędnym przy zgłaszaniu przez powiat dziecka do adopcji,

-  udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,

   w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

-  prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zstępczą i ich

   dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

-  udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających

   w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych i prowadzących rdd,

-  poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,

- uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin

   zastępczych,

- udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy
   zastępczej,

- prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych
   w pieczy zastępczej.

 

3. Warunki pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na ¾ etatu na zastępstwo. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
i rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.

Praca w warunkach biurowych oraz w środowisku. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych. Osoba zatrudniona na stanowisku psychologa będzie świadczyła również  pracę w terenie korzystając z samochodu służbowego w charakterze kierowcy. Praca w terenie świadczona będzie przez cały rok w zależności od potrzeb, w różnych warunkach atmosferycznych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 2. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  
  i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
 3. życiorys i list motywacyjny,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem ( >> pobierz tutaj )
 7. klauzula informacyjna ( >> pobierz tutaj )

 

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty

do wglądu.

 

 

5. Inne informacje:

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.  1000 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. Zm.) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)”

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych
w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa –
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie” w terminie do dnia 13 stycznia
2020 r.
do godz. 1500  w pokoju nr 208 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 642 98 87 lub 89 642 98 83.

 

Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów  (oferty przechowywane są przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko psychologa bez podania przyczyn.

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

Tomasz Podsiadło

 

 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia