Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Obwieszczenie w sprawie niezwłocznego zajęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 9 miasta Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 178/27 o pow. 0,0021 ha, posiadającej księgę wieczystą KW Nr EL1O/00021247/9

Ostróda, dnia 26 stycznia 2021 r.

GN.6853.2.27.2020.LN

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami

Na podstawie art. 124 ust. 1a, art. 124,  art. 124a oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990.), w związku z art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Starosta Ostródzki zawiadamia, że na wniosek radcy prawnego Karola Bator, działającego, na podstawie pełnomocnictwa substytucyjnego, w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w   Gdańsku, Oddziału w  Olsztynie w dniu 26  stycznia 2021 r. została wydana decyzja  w sprawie niezwłocznego zajęcia nieruchomości  o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr  9 miasta Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 178/27 o  pow. 0,0021 ha, posiadającej księgę wieczystą KW Nr EL1O/00021247/9 – zgodnie z decyzją Starosty Ostródzkiego z dnia 25 stycznia 2021 r., znak: GN.6853.2.27.2020.LN.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie (ul. Jana III Sobieskiego 5), Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, (II piętro pokój 325), w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49b KPA, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1  KPA o  decyzji  która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o  tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 26 stycznia 2021  r.,  poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz przez udostępnienie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.bip.powiat.ostroda.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski