Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Uchwała 58/188/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507  z późn. zm.) art.11 ust. 1 pkt 2, ust.2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057)
 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§1

 

 1. Ogłasza się konkurs ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, w trybie i na zasadach określonych w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) art.11 ust. 1 pkt 2, ust.2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057)
 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Termin składania ofert upływa dnia 20. 07. 2020 r. o godz. 08.00


§ 3

 

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (www.bip.powiat.ostroda.pl), na stronie Powiatu Ostródzkiego (www.powiat.ostroda.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl.
 2. Oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert konkursowych dokona Zespół Opiniujący powołany przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Ostatecznego wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu w Ostródzie


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     

 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki
 2. Jan Kacprzyk  – Wicestarosta                 
 3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu          
 4. Marek Husar  – Członek Zarządu             
 5. Piotr Strzylak   – Członek Zarządu           

 


Załącznik
do Uchwały 58/188/2020
Zarządu Powiatu w Ostródzie
z dnia  29 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz.1507
 z późn. zm.) oraz art.11 ust. 1 pkt 2, ust.2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057)

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na:
 prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

 1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie pomocy społecznej.  

 

 1. RODZAJ ZADANIA:

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz. 218) i art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu  podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne (Dz. U. Nr 50 poz. 259).

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

Wysokość dotacji na prowadzenie zadania od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 wynosi 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z możliwością jej zmiany.
Przyznana dotacja wypłacana będzie w transzach miesięcznych, kwartalnych których wysokość i zasady płatności określi umowa.
 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 • zadanie obejmować ma okres od dnia 01 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • zadanie powinno być realizowane zgodnie z w/w aktami prawnymi.
 1. WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
 • złożenie oferty na specjalnym formularzu zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2057) wraz z niezbędną dokumentacją.

Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis    planowanego działania zgodny z w/w aktami prawnymi,   
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

w tym udokumentowania bazy lokalowej niezbędnej do realizacji zadania zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r., o którym mowa  powyżej,

 • informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok -

 w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

 1. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
 • ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
 • jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji i kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w terminie do dnia 20.07.2020 r. do godz. 8.00. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od upływu terminu określonego na ich składanie.

 1. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH W ROKU 2018 I 2019 ROKU
 • W roku 2018 wymienione w ogłoszeniu zadanie realizowane było przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie, dotacja na realizację zadania utrzymana była na dzień ogłoszenia konkursu - 30.000,00 zł. W związku z dużym obłożeniem została zwiększona do kwoty 46.000,00 zł. Dotacja na rok 2019 wynosiła 50.000,00 zł.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 • Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.
 • Od wyników konkursu nie służy stronom odwołanie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie www.powiat.ostroda.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl.