Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65)  Zarząd Powiatu  w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Umowa zostanie zawarta na czas określony : od dnia  1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Lp.

położenie  nieruchomości,
oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

 

numer  ogródka
warzywnego

 

pow.
gruntu

 

Opis
nieruchomości,
przeznaczenie

 

czynsz dzierżawny
1

GMINA MAŁDYTY
obręb STARE KIEŁKUTY
m. Dobrocin
działka nr 6/164 pow. 1,9406 ha
KW Nr EL2O/00023792/5

 

36 753m2 działka niezabudowana, przeznaczona do uprawy jako ogródek warzywny, bez prawa zabudowy

roczny czynsz dzierżawny wynosi:
112,95 zł  słownie: sto dwanaście 95/100
( 0,15 zł x 1 m 2 gruntu)
Kwota czynszu nie obejmuje podatku VAT - zwolnienie  na podstawie § 3 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj.  Dz. U z 2018r. poz. 701 ze zm.) - dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze
czynsz dzierżawny za rok 2020 wynosi  47,06 zł słownie: czterdzieści siedem 06/100 ( czynsz za okres 5 miesięcy)

 

 

Czynsz płatny jest w terminie do dnia 15 września roku, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania, do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5, w Morągu
przy ul. 11-go Listopada 9, bądź na konto:
PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  ( począwszy do dnia 26.06.2020 r. ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej http://www.bip.powiat.ostroda.pl Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski