Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 

STAROSTA OSTRÓDZKI,

działając na podstawie Zarządzenia Nr 112 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2020 r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Rodzaj nieruchomości

Oznaczenie  i położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

 

 

 

Księga wieczysta

Cena nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem  boksu magazynowego wraz z  udziałem w  drodze dojazdowej

 

 

 

 

Obręb nr 4 miasta Ostróda,
ul. Olsztyńska:

 

-  działka nr 5 o pow. 0,0200 ha – zabudowana budynkiem boksu

magazynowego;

 

-  udział 1/4 części w działce                nr  4/1 o pow. 0,0314 ha, stanowiącej drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży są:

- nieruchomość gruntowa – działka nr 5 - zabudowana jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem boksu magazynowego o  funkcji użytkowej, wybudowanym w roku 1930, o pow. użytkowej 85,03 m2 , pow. zabudowy 97m2 , kubaturze 299,52 m3. Budynek posiada dach jednospadowy kryty papą, ściany z cegły ceramicznej, wyposażony jest w instalację elektryczną. Stan techniczny budynku przeciętny;

 

- udział 1/4 części  w działce nr 4/1 – stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 5, powierzchnia drogi utwardzona asfaltem.

 

 

Działka nr 5 -EL1O/00045703/8

 

 

Działka nr 4/1 – EL1O/00045704/5

56 000,-zł

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym wartość gruntu 33 000,-zl

Po zastosowaniu bonifikaty w  wysokości 99  %  cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 560,-zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych  00/100)

 

  1. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska – Gizewiusza w Ostródzie, zatwierdzonej uchwałą nr XVIII/139/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000 r., działka nr 5 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem PU3- przeznaczenie produkcyjno – usługowe, natomiast działka nr 4/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem US3 – przeznaczenie usługowe.
  2. Działka nr 5 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Olsztyńskiej (droga powiatowa), poprzez drogę wewnętrzną  stanowiącą działkę nr  4/1.
  3. Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust.2 pkt 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE, na cele prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.
  4. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106).
  5. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upływa dnia  9 lipca 2020 r.
  6. Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni, poczynając od 22 maja 2020 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, umieszczenie na stronie internetowej  http://www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  7. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-56 lub drogą mailową - adres e-mail: geo@powiat.ostroda.pl .