Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Bolity, gmina Miłakowo

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

STAROSTA  OSTRÓDZKI

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Bolity, gmina Miłakowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 61/2   o pow. 0,1064 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00003669/8.

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość o powierzchni 1 064 m2 położona jest w centralnej części miejscowości Stare Bolity, gmina Miłakowo, około 40 m od zjazdu z drogi wojewódzkiej Miłakowo – Morąg, przy drodze publicznej o nawierzchni szutrowej. W najbliższym sąsiedztwie przeważa parterowa zabudowa zagrodowa.

Działka posiada w miarę regularny kształt. Teren działki nachylony w kierunku południowo – zachodnim. Działka porośnięta trawą i krzewami. Na działce znajdują się pozostałości fundamentów rozebranego budynku (gruz ceglany). W północnym narożniku działki znajduje się słup naziemnej linii energetycznej, przez środek działki przebiega linia energetyczna. Sąsiednie działki uzbrojone w energię elektryczną, wodociąg gminny i kabel telekomunikacyjny.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłakowo, uchwalonym Uchwałą Nr XLV/322/2010 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 marca 2010 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako obszar osadnictwa skoncentrowanego.

 

I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 17 grudnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

 

Cena wywoławcza nieruchomości 5 000 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106 z późn. zm.)

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 r. o godz. 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100), najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Wpłacone wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

 

Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.

 

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

 

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 15 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl.

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.