Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego w sprawie decyzji z dnia 09.07.2024 r., znak: BA.6740.4.1.2024 na wniosek inwestora - Gminy Ostróda umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie drogi gminnej - ulica Wiejska w Wałdowie - kategoria drogi „L”

Ostróda, 09.07.2024 r.

Nasz znak: 
BA.6740.4.1.2024

OBWIESZCZENIE
Starosty Ostródzkiego 

Na podstawie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację:

że Starosta Ostródzki decyzją z dnia 09.07.2024 r., znak: BA.6740.4.1.2024 na wniosek inwestora - Gminy Ostróda umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie drogi gminnej -ulica Wiejska w Wałdowie   – kategoria drogi „L”

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać w w/w sprawie uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa  i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pokój Nr 333 w godzinach pracy urzędu.
Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY
Daniel Ruciński
DYREKTOR
Wydziału Budownictwa i Architektury