Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jurki, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 301/1 o pow. 0,0936 ha i Nr 301/2 o pow. 0,0884 ha

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

STAROSTA OSTRÓDZKI
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jurki, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 301/1 o pow. 0,0936 ha i Nr 301/2 o pow. 0,0884 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00030049/4).

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 1 820 m2 położona jest w miejscowości Jurki, gmina Morąg, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Nr 528 relacji Morąg – Miłakowo – Orneta. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy, sklep spożywczy oraz kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nieruchomość położona w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 528 z drogą powiatową prowadzącą do centrum wsi. Jest to strefa o dużym natężeniu ruchu kołowego. Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna w szczególności dla funkcji handlowo – usługowej z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej oraz bardzo dobre powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym . Odległość od granicy administracyjnej miasta Morąg wynosi około 2 km, od centrum miasta około 4 km. Działki Nr 310/1 i Nr 301/2 skalsyfikowane są jako użytki gruntowe o symbolu „PsV” – pastwiska trwałe. Działki niezabudowane, niezagospodarowane i nieogrodzone. Teren działek o łagodnej konfiguracji, porośnięty roślinnością trawiastą. Działki położne nieznacznie poniżej poziomu drogi wojewódzkiej. Na działkach okresowo tworzy się małe rozlewisko z topniejącego śniegu i wód opadowych. Działki znajdują się w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej. Przez teren działki Nr 301/2 przebiega kabel telekomunikacyjny. Przez północno-zachodnią część działki Nr 301/1 przebiega napowietrzna linie elektroenergetyczna, a przez jej północną część kabel telekomunikacyjny.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/238/20 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 07.02.2020 r. przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MUW – strefa wielofunkcyjna.

Cena wywoławcza nieruchomości 135 800 zł
(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych)

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 06 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 220A.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 13 500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100), najpóźniej do dnia 31 lipca 2024 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.
Wpłacone wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 04 lipca 2024 r. do 03 sierpnia 2024 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami, a także możliwościami zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski