Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Starosty Ostródzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp z o.o. przy ul. Stefana Jaracza 14 w Ostródzie na dz. nr 7/4 obr. 7 m. Ostróda

Ostróda, 26.03.2024r.

Nasz znak:
BA.6740.131.2024

Starosta Ostródzki

INFORMUJE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp z o.o. przy ul. Stefana Jaracza 14 w Ostródzie na dz. nr 7/4 obr. 7 m. Ostróda. 

Zgodnie z art. 34a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023.682) organ administracji architektoniczno – budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu.

 

Z up. STAROSTY
Daniel Ruciński
DYREKTOR
Wydziału Budownictwa i Architektury