Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - GMINA MAŁDYTY obręb STARE KIEŁKUTY m. Dobrocin działka nr 6/5  o pow. 3,5331 ha, ogródek nr 66

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz.344)  Zarząd Powiatu  w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 
Umowa zostanie zawarta na czas określony : od dnia 01 lipca  2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. 

Lp.

położenie  nieruchomości, oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

numer
ogródka warzywnego

pow.
gruntu

Opis nieruchomości, przeznaczenie

czynsz dzierżawny

1

GMINA MAŁDYTY
obręb STARE KIEŁKUTY
m. Dobrocin
działka nr 6/5  o pow. 3,5331 ha
KW Nr EL2O/00023792/5

66

324 m2

działka niezabudowana, przeznaczona do uprawy jako ogródek warzywny, bez prawa zabudowy

  1. za rok 2023 czynsz wynosi: 24,50 zł, słownie: dwadzieścia cztery  złote 50/100, ( 0,15 zł x 1 m 2 gruntu).
  2. za rok 2024 czynsz wynosi: 48,60 zł, słownie: czterdzieści osiem  złotych 60/100, ( 0,15 zł x 1 m 2 gruntu).

Kwota czynszu nie obejmuje podatku VAT - zwolnienie  na podstawie § 3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj.  Dz. U z 2023r. poz. 959) - dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze

Czynsz płatny jest w terminie do dnia 15 września roku, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania,  do kasy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5, w Morągu przy   ul. 11-go Listopada 9,  bądź na konto:
PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel. 89 642 98 34 

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski