Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ostróda 22.11.2022r.

Zarząd Powiatu w Ostródzie                                                                        
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda 

RON.533.3.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „XVII Spartakiada Osób z Niepełnosprawnościami WTZ Województwa Warmińsko - Mazurskiego” przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, adres: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19A, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz na stronie internetowej Powiatu Ostródzkiego www.powiat.ostroda.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29.11.2022 r. osobiście w formie pisemnej (Kancelaria pok.133, w godzinach pracy urzędu) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda (decyduje data wpływu).

 

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski 

W załączeniu:
Oferta
Formularz uwag

Załączniki