Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 150/6 o pow. 0,1113 ha

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 150/6 o pow. 0,1113 ha
Wersja z dnia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 150/6 o pow. 0,1113 ha

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

STAROSTA  OSTRÓDZKI
ogłasza

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 150/6 o pow. 0,1113 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00000018/9.

UZASADNIENIE OGRANICZENIA PRZETARGU
Ze względu na brak dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej przetarg ograniczono, na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki Nr 148/5, Nr 149/8, Nr 150/1, Nr 150/5, Nr 160/1 i Nr 160/2.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 1 113 m2 położona jest w strefie obrzeżnej miejscowości Bramka, gmina Morąg. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki rolne niezabudowane oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa). W pobliżu znajduje się sklep spożywczy, stacja paliw, skład budowlany i przystanek autobusowy. Odległość od centrum wsi i drogi wojewódzkiej Nr 527 relacji Olsztyn – Pasłęk wynosi około 150 m, od centrum Morąga około 4,5 km.
Działka gruntu oznaczona Nr 150/6 posiada w miarę regularny, prostokątny kształt. Teren działki płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiewkami drzew. Działka nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Teren działki bez dostępu do drogi publicznej, nieuzbrojony.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Morąg, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/238/20 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 07.02.2020 r., zmienioną zarządzeniem zastępczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak WIN-I.742.117.5.2020 z dnia 11.12.2020 r. przedmiotowa działka znajduje się poza obszarem zwartej zabudowy jednostek osadniczych (cele rolne).

Cena wywoławcza nieruchomości 13 900 zł
(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych osiemnaście tysięcy pięćset złotych)

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100), najpóźniej do dnia 20 października 2022 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
  2. zgłoszenie udziału w przetargu. Zgłoszenie proszę złożyć pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda do dnia 20 października 2022 r. do godz. 1200. Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce, z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego oraz dopiskiem „Zgłoszenie do I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, działka Nr 150/6”. Do zgłoszenia konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ograniczenia przetargu, tj. dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości przyległych do działki Nr 150/6, tj. do działek Nr 148/5, Nr 149/8, Nr 150/1, Nr 150/5, Nr 160/1 lub Nr 160/2.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w warunkach przystąpienia do przetargu, dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając dnia 24 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wpłacone wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 22 września 2022 r. do 21 października 2022 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.

 

Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki