Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 150/6 o pow. 0,1113 ha

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 i 2, § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

STAROSTA  OSTRÓDZKI
ogłasza

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 150/6 o pow. 0,1113 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00000018/9.

UZASADNIENIE OGRANICZENIA PRZETARGU
Ze względu na brak dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej przetarg ograniczono, na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki Nr 148/5, Nr 149/8, Nr 150/1, Nr 150/5, Nr 160/1 i Nr 160/2.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość o powierzchni 1 113 m2 położona jest w strefie obrzeżnej miejscowości Bramka, gmina Morąg. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki rolne niezabudowane oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa). W pobliżu znajduje się sklep spożywczy, stacja paliw, skład budowlany i przystanek autobusowy. Odległość od centrum wsi i drogi wojewódzkiej Nr 527 relacji Olsztyn – Pasłęk wynosi około 150 m, od centrum Morąga około 4,5 km.
Działka gruntu oznaczona Nr 150/6 posiada w miarę regularny, prostokątny kształt. Teren działki płaski, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiewkami drzew. Działka nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Teren działki bez dostępu do drogi publicznej, nieuzbrojony.

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla przedmiotowej działki nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Morąg, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/238/20 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 07.02.2020 r., zmienioną zarządzeniem zastępczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak WIN-I.742.117.5.2020 z dnia 11.12.2020 r. przedmiotowa działka znajduje się poza obszarem zwartej zabudowy jednostek osadniczych (cele rolne).

Cena wywoławcza nieruchomości 13 900 zł
(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych osiemnaście tysięcy pięćset złotych)

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój Nr 322.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100), najpóźniej do dnia 20 października 2022 r. na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda Nr konta: 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,
  2. zgłoszenie udziału w przetargu. Zgłoszenie proszę złożyć pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda do dnia 20 października 2022 r. do godz. 1200. Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce lub paczce, z podaną nazwą i adresem Zgłaszającego oraz dopiskiem „Zgłoszenie do I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Bramka, działka Nr 150/6”. Do zgłoszenia konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ograniczenia przetargu, tj. dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości przyległych do działki Nr 150/6, tj. do działek Nr 148/5, Nr 149/8, Nr 150/1, Nr 150/5, Nr 160/1 lub Nr 160/2.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w warunkach przystąpienia do przetargu, dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając dnia 24 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu winien być okazany do wglądu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin zostanie wyznaczony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wpłacone wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
  • ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Od obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczna lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie.
W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 30 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 22 września 2022 r. do 21 października 2022 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pokój 324) bądź telefonicznie pod nr (89) 642-98-51.

 

Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki