Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 124  i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 169/47 o pow. 0,3427 ha, w celu umożliwienia, Spółce ENERGA-OPERATOR, realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4  kV, jako nowego obwodu z pola odejściowego 0,4 kV w istniejącej, na działce nr 169/46

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 124  i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 169/47 o pow. 0,3427 ha, w celu umożliwienia, Spółce ENERGA-OPERATOR, realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4  kV, jako nowego obwodu z pola odejściowego 0,4 kV w istniejącej, na działce nr 169/46

Ostróda, dnia 20 września 2022 r.

GN.6853.2.10.2022.LN

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu zbierania materiałów

Na podstawie art. 49a, w związku z art. 10 § 1, ustawy z dnia   14 czerwca 1960  roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam, że:

Starosta Ostródzki zakończył zbieranie materiałów w sprawie wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze. zm.),  ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Ostróda, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 169/47 o pow. 0,3427 ha, w celu umożliwienia, Spółce ENERGA-OPERATOR, realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4  kV, jako nowego obwodu z pola odejściowego 0,4 kV w istniejącej, na działce nr 169/46, stacji transformatorowej 15/0,4kV Ostróda Villa Bulwar {Os-1442}, do zasilenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego z  halą garażową,  usytuowanego na działce nr  169/15.

Niniejsze zawiadomienie, podaje się do publicznej wiadomości poprzez  umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz udostępnienie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl w dniu 20 września 2022 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mając powyższe na uwadze informuję, że w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, Strony mogą zapoznać się z zebranymi w przedmiotowej sprawie materiałami w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, II piętro pokój 325,  tel.: (89)  642-98-56 i zgłosić ewentualnie swoje uwagi. 
Po tym terminie wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 35 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam również, że przedmiotowe postępowanie nie zostanie załatwione we wskazanym  terminie  z  uwagi na trwające czynności  oraz dużą ilość aktualnie prowadzonych spraw.
Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 31 października 2022 r. 
Zgodnie z art. 37 KPA, informuję, że stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji  publicznej o każdej zmianie swego adresu. W myśl przepisu § 2 art. 41, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski