Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy

Załączniki

Treść aktu