Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie umorzenia należności przypadających Powiatowi Ostródzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonej SBT Budownictwo Drogowe Sp z o.o. w likwidacji

Załączniki

Treść aktu