Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przeprowadzenia spisu z natury gotówki w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz w kasach pomocniczych w Wydziale Komunikacji w Ostródzie oraz w Morągu zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, póz 591 z póżn. zm.)

Załączniki

Treść aktu