Wersja obowiązująca z dnia

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Wymagane dokumenty:
Wniosek zgodny z art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020.1219 ze zmianami).

Opłaty:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zmianami):

  • za pozwolenie w związku z prowadzoną działalnością 2011 zł,
  • za pozwolenie w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców -506 zł
  • pozostałe pozwolenia 506 zł.


Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty ( w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej ) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto: 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.
 

Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. 133

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 425, tel. (89) 642-98-76

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020.1219 ze zmianami).