Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej
  • dokumentacja geologiczna w 4 egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych, wykonany zgodnie z wymaganiami art. 88 - 91 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.  (Dz. U. 2017.2126 ) oraz przepisami wydanymi na jego podstawie.


Opłaty:
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNP PARIBAS 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty ( w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej)


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 423 tel. (0-89) 642-98-14.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r.  (Dz. U. 2017.2126 ) Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2020.1064 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.  w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016. Poz. 2033),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015. Poz. 987)

Załączniki