Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych ze wskazaniem terminu na jaki projekt ma być zatwierdzony, przedłożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie,
  • projekt robót geologicznych przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach odpowiadający wymaganiom art. 79-85 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia  9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2017.2126).


Opłaty:
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNP PARIBAS 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty ( w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej)


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. nr 133

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 423 tel. (0-89) 642-98-14.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r.  (Dz. U. 2017.2126 ) Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2020.1064 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011.288.1696)

Informacja:

We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

 Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Organ administracji geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania organom, o których mowa w ust. 5, oraz do uzgodnienia z organami, o których mowa w art. 8.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych, a w przypadku robót geologicznych wykonywanych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów - opinii Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie technicznych możliwości prowadzenia działalności oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa, a także opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w zakresie lokalizacji robót geologicznych.

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

  • projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
  • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa;
  • rodzaj i zakres projektowanych robót geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają celowi tych robót.

Załączniki