Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych ze wskazaniem terminu na jaki projekt ma być zatwierdzony, przedłożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie,
  • projekt robót geologicznych przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach odpowiadający wymaganiom art. 79-85 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia  9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2017.2126).


Opłaty:
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie bądź na konto Urzędu Miasta Ostróda  BNP PARIBAS 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty ( w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej)


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Ostródzie pok. nr 133

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 423 tel. (0-89) 642-98-14.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r.  (Dz. U. 2017.2126 ) Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2020.1064 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011.288.1696)

Informacja:

We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

 Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Organ administracji geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem przedłożenia go do zaopiniowania organom, o których mowa w ust. 5, oraz do uzgodnienia z organami, o których mowa w art. 8.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych, a w przypadku robót geologicznych wykonywanych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów - opinii Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie technicznych możliwości prowadzenia działalności oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa, a także opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w zakresie lokalizacji robót geologicznych.

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

  • projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
  • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa;
  • rodzaj i zakres projektowanych robót geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają celowi tych robót.

Załączniki