Wersja obowiązująca z dnia

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Wymagane dokumenty:

  • wyniki pomiarów stwierdzające, że poza zakładem przekroczone są dopuszczalne poziomu hałasu.


Opłaty: 
Nie podlega

Miejsce złożenia dokumentów:
Nie dotyczy. Postępowanie wszczynane jest z urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 425, tel. (0-89) 642-98-76.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020.1219 ze zmianami)