Wersja obowiązująca z dnia

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek Koła Polskiego Związku Łowieckiego, zawierający dokładny adres korespondencyjny oraz dane do celów finansowych (faktura VAT).
  2. Do wniosku należy dołączyć:
    • opinię wójta,
    • opinię właściwej terytorialnie izby rolniczej,
    • dane członków Zarządu Koła Łowieckiego.


Opłaty:
Nie dotyczy

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa, pokój nr 218, natomiast po odbiór umowy należy zgłosić się do pok. nr 423, 424, tel. (0-89) 642-98-14 lub 642-98-25.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 423, 424, tel. (0-89) 642-98-14 lub 642-98-25.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj z 2002r Dz. U. Nr 42 poz. 372 z późn. zm.).