Wersja obowiązująca z dnia

Rejestracja Profesjonalna

 

PROFESJONALNA REJESTRACJA POJAZDÓW DEDYKOWANA JEST DLA:

 1. UPRAWNIONEGO PODMIOTU CZYLI:
  1. PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SIEDZIBĘ, A W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ – ODDZIAŁ, ZAJMUJĄCY SIĘ PRODUKCJĄ, DYSTRYBUCJĄ (SPRZEDAŻĄ PROWADZONĄ W RAMACH HANDLU) LUB BADANIEM POJAZDÓW NIEZAREJESTROWANYCH WCZEŚNIEJ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB ZA GRANICĄ,
  2. JEDNOSTKI UPRAWNIONEJ (PODMIOT WYZNACZONY PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW TRANSPORTU) LUB JEDNOSTKI BADAWCZEJ PRODUCENTA POJAZDU, PRZEDMIOTU WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIA POJAZDU, PRZEDMIOTU WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚCI.
 2. POJAZDÓW, KTÓRE NIE BYŁY WCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANE W KRAJU LUB ZA GRANICĄ (NOWE).

 

Wniosek o rejestrację profesjonalną  pojazdu (składa się osobiście lub przez pełnomocnika):

 

Załącznikami do wniosku o rejestrację są:

 1. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,      
  • kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
 2. w przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu,
 3. oświadczenia pod odpowiedzialnością karną przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną że:
  • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy,
  • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
  • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.
 5. kopię dowodu wniesienia opłaty

Opłaty :

 1.   za decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów – 100,00 zł
  •  za profesjonalne tablice rejestracyjne:
   • na samochód- 80,00 zł.(2 tablice)
   • na przyczepę- 40,00 zł (1 sztuka)
   • na motocykl- 40,00 zł (1 sztuka)
   • na motorower- 30,00 zł (1 sztuka)
  • blankiet dowodu rejestracyjnego- 10,00 zł
  • komplet znaków legalizacyjnych- 12,50 zł
 2. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł
  • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnej - 0,50 zł


Opłat można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
  lub na konto urzędu:
 • PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884 (opłata komunikacyjna)
 • PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
 • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.


Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta – I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-71
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1000)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. 2019 r., poz. 546)

Załączniki