Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek winien zawierać:
    • imię i nazwisko, adres zamieszkania.


Opłaty:
Na podstawie części III ust.44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 ze zmianami):

  • za wydanie zezwolenia – 82zł


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa, pok. nr 218, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do pok. nr 423, tel. (0-89) 642-98-14.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 423 tel. 642-98-14.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn.Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 372)

Załączniki