Wersja obowiązująca z dnia

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek winien zawierać:
    • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
    • numer ewidencyjny działki lub działek, na których planowane jest pozyskanie, obręb geodezyjny.


Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł,


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym terytorialnie leśnictwie.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424 tel. (0-89) 642-98-76.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 14a ust. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Załączniki