Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda

Ostróda, dnia 13 stycznia 2021 r.

GN.6852.1.20.2020.IJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Pana Tomasza Kraweć z dnia 06 lipca 2020 r. (wpłynął do tutejszego urzędu dnia 08 lipca 2020 r.), reprezentującego firmę Biuro Inwestycyjno – Projektowe tk.inpro z siedzibą w Iławie, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Energa – Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 23/8 o pow. 0,0851 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00013376/3), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV.

Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (bip.powiat.ostroda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie. W terminie 2 miesięcy od dnia emisji ww. ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, które wykazały, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.
Stosownie do art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (bip.powiat.ostroda.pl) w dniu 13 stycznia 2021 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, ponadto mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie postępowania, składania uwag, wniosków, wyjaśnień oraz zgłaszania żądań.

Niewypowiedzenie się w wyznaczonym terminie traktowane będzie, jako brak uwag.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 ww. ustawy, z uwagi na trwające czynności dowodowe.

Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 marca 2021 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, pokój Nr 324, w poniedziałki  w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski