Wersja obowiązująca z dnia

Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków z budżetu państwa na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek winien zawierać:
    • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
    • numer ewidencyjny działki lub działek określenie rodzaju klęski, oraz termin rozpoczęcia odnowienia.
  2. Do wniosku należy dołączyć:
    • opinię właściwego terytorialnie nadleśniczego.


Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.):

  • opłata skarbowa od podania (wniosku) - 5 zł,
  • opłata od załącznika do podania - 0,50 zł.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa, pok. nr 218, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się do pok. nr 424, tel. 642-98-76.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 424 tel. 642-98-76.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1682 i z 2003r. Nr 80, poz. 717).