Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Zawiadomienie o zakończeniu czynności postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku wierzba pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 195cm usytuowanym na działce nr 30/1 obręb 1 m. Morąg

STAROSTA OSTRÓDZKI

Ostróda,04.01.2021

RLŚ.613.245.2020                                                                                        


ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu czynności postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) 

zawiadamiam

że zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności we wszczętym postępowaniu administracyjnym z wniosku Pani Haliny Witkowskiej zam. ul. Plac Gdański 8/2, 14-300 Morąg z dnia 24.09.2020r., w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku wierzba pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm wynoszącym 195cm usytuowanym na działce nr 30/1 obręb 1 m. Morąg stanowiącej współwłasność Wnioskodawczyni oraz innych osób fizycznych i Gminy Morąg.

Zgodnie z art. 10 § 1 postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w  każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym przed wydaniem decyzji każda ze stron ma prawo zapoznać się ze zgromadzonymi dowodami i materiałami oraz zgłosić ewentualne żądania w zakresie przeprowadzenia dowodów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój nr 424 (od godziny 8.00-16.00 w poniedziałki i od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00).Z up. Starosty
Paweł Merda
Naczelnik Wydziału 
Rolnictwa, Leśnictwa
I Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi
Michał Szcześniak
89 6429825