Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy GMINA MORĄG obręb KRETOWINY dz. nr 621/7 KW Nr EL2O/00034402/5

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu  w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony : od dnia  1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Wykaz nieruchomości

Lp.

położenie  nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

pow.

gruntu

Opis

nieruchomości,

przeznaczenie

Cel dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

GMINA MORĄG

obręb KRETOWINY

dz. nr 621/7

KW Nr EL2O/00034402/5

0,4188 ha  

 

Działka niezabudowana, sklasyfikowana jako:

ŁIV- 0,1191 ha, RV-0,0460 ha, Ws-0,0639 ha

LsVI-0,1898 ha

do użytkowania rolniczego - bez prawa zabudowy i trwałych nasadzeń

Roczny czynsz dzierżawny wynosi: 628,20 zł

(słownie: sześćset dwadzieścia osiem 20/100)

4188 m2 x 0,15 zł = 628,20 zł

 

Kwota zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów  i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 1983) - dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

 

Czynsz płatny jest w terminie do 15 września roku za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania, do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5 lub na konto: PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej http://www.bip.powiat.ostroda.pl Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34

 

Ostróda, dnia 23.12.2020 r.

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski