Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy MIASTO OSTRÓDA obręb nr 8 ul. Stefana Czarnieckiego 20 działka nr 146/4 pow. 0,0197 ha KW Nr EL1O/00008013/3

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony : od dnia  1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

 

Wykaz nieruchomości

Lp.

położenie  nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

pow.

gruntu

Opis

nieruchomości,

przeznaczenie

Cel dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

MIASTO OSTRÓDA

obręb nr 8

ul. Stefana Czarnieckiego 20

działka nr 146/4 pow. 0,0197 ha

KW Nr EL1O/00008013/3

 

49 m 2

 

 

 

Działka zabudowana czterema pawilonami handlowymi w zabudowie szeregowej. Pawilony stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym

Miesięczny czynsz dzierżawny:

518,32 zł w tym 23% podatku VAT

(słownie: pięćset osiemnaście 32/100)

49 m2 x 8,60 zł + 23% VAT = 518,32 zł

 

Czynsz płatny jest w terminie do 15 dnia miesiąca, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania, do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5 lub na konto: PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej http://www.bip.powiat.ostroda.pl Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34

 

Ostróda, dnia 23.12.2020 r.

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski