Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Tarda, gmina Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3119/10 o pow. 0,0936 ha

Ostróda, dnia 17 grudnia 2020 r.

GN.6852.1.9.2019.IJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam, że

zostało zakończone zbieranie materiałów w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Tarda, gmina Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3119/10 o pow. 0,0936 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00033707/9), w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl w dniu 17 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mając powyższe na uwadze informuję, że Strony mogą zapoznać się z zebranymi materiałami do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pok. 324),  tel. (89) 642-98-51 i zgłosić ewentualnie swoje uwagi, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Po tym terminie wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 ww. ustawy, z uwagi na trwające czynności dowodowe.

Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2021 r.

Stosownie do art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


STAROSTA
Andrzej Wiczkowski