Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 m. Miłakowo dz. nr. 644/10

ZARZĄD POWIATU w OSTRÓDZIE
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości   położonej  w obrębie Nr 1 m. Miłakowo.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - p. 301

 

Informacje o nieruchomości

numer działki wg ewidencji gruntów,  Nr księgi wieczystej

opis nieruchomości

cena  wywoławcza nieruchomości wadium

644/10 o pow. 0,1644 ha

KW Nr EL2O/00032912/9

oraz udział  1/13 części w działce nr  644/1 o pow. 0,4419 ha stanowiącej drogę wewnętrzną, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL2O/00035384/9

Działka niezabudowana  o regularnym  kształcie. Teren działki plaski, porośnięty roślinnością trawiastą.

Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.

26 239,00 zł

w tym:

cena działki nr  644/10  - 22 100,00 zł

cena udziału  w działce  nr  644/1 - 4139,00 zł

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostanie  doliczony podatek VAT w stawce 23%

2 700 zł

Na sprzedaż nieruchomości w dniu 30 września 2020 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 48 198,00 zł w tym: cena działki nr 644/10 – 44 059,00 zł, cena udziału 1/13 w działce nr 644/1 – 4139,00 zł.

 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich. Dział  III - prawa, roszczenia i ograniczenia oraz IV - hipoteka  ksiąg wieczystych o numerach EL2O/00032912/9 oraz EL2O/00035384/9 nie zawierają wpisów.  
 2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Ojca Władysława Włodyki w Miłakowie, uchwalonym uchwałą Nr XXV/123/04 z dnia 26 października 2004 r. Rady Miejskiej w Miłakowie., działki będące przedmiotem przetargu przeznaczone są następująco:
 • działka numer 644/10 oznaczona jest symbolem MN - tereny zabudowy jednorodzinnej, 
 • działka nr 644/1 - oznaczona jest symbolem KD – ulice dojazdowe.

Ustalenia w planie dotyczące zasad budowy systemów infrastruktury technicznej:

 • zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej w ul. O. Wł. Włodyki,
 • odprowadzenie ścieków bytowo gospodarczych:  siecią kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału sanitarnego w ul. O. Wł. Włodyki i utylizowanie w istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się realizacji zbiorników bezodpływowych lub innych rozwiązań indywidualnych gospodarki ściekowej. 
 • gospodarka cieplna:  ze źródeł własnych.
 1. Infrastruktura techniczna w zasięgu nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa – od ul.  O. Wł. Włodyki.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) najpóźniej do dnia 18 stycznia  2021 roku  na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  w Ostródzie PKO Bank Polski SA Nr  93 1020 1811 0000 0602 0271 6835.
  Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek. 
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
 4. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest najpóźniej do dnia  zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności, której termin zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
 5. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość, a osoby inne niż fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis  z odpowiedniego rejestru. 
  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną lub prawną, wymagane jest pełnomocnictwo notarialnie poświadczone 
  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 7. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej  sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej ustawy.
 8. Wpłacone wadium:
 • zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
 • nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.       
 1. Zgodnie z art.109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 65 z późn. zm.) Gminie Miłakowo przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.  
 2. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
 3. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz publikację na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.
 4. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, telefonicznie pod  numerem telefonu  ( 89 ) 642 98 34 oraz na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Załączniki: