Wersja obowiązująca z dnia

Sondaż Cenowy: Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu

Nasz znak:
TI.272.14.2020

SONDAŻ CENOWY

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego – zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843 z późn. zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa ochrony przeciwpożarowej budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.
 2. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem jest zgodny z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, stanowiącą  załącznik nr 1 do niniejszego sondażu. 

Wykonanie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z wersją elektroniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem na podstawie w/w dokumentacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.

Szczegółowy zakres prac projektowych uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 • projekt oświetlenia awaryjnego, 
 • projekt systemu sygnalizacji pożaru połączonego z jednostka Państwowej Straży Pożarnej,
 • projekt oddzielenia klatki schodowej ścianami o odporności ogniowej REI 60,
 • projekt dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego,
 • projekt wydzielenia piwnicy od pozostałej części budynku,
 • oraz pozostałe postanowienia ww. ekspertyzy.
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 90 dni od dnia udzielenia zamówienia / podpisania umowy. 
 2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia jego bezusterkowego protokólarnego odbioru końcowego.
 3. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
  1.  Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Przez pojęcie „dokumentacji projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia” rozumie się: projekty budowlane i wykonawcze ochrony przeciwpożarowej budynku kubaturowego uzgodnione przez rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

   Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego sondażu. 
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania. Ponadto osoby, które będą wykonywały przedmiot zamówienia zobowiązane będą do złożenia oświadczenia o tym, że nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodne z treścią załącznika nr 5 do sondażu.
 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i w przyjętych do sondażu cenowego  kryteriach oceny ofert, uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.
 6. Kryteriami oceny ofert w niniejszym sondażu cenowym są:
  1. cena -     100 %;
   Ocena ofert zostanie dokonana wg wzorów:
   1. cena
    C = CN : CB x 100 %, gdzie:
    C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ceny;
    CN -  najniższa cena spośród badanych ofert;
    CB – cena badanej oferty.
 7. Ofertę proszę złożyć do dnia 11.12.2020 do godz. 10.00, na adres: Powiat Ostródzki 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).
  Oferta musi być oznaczona:
  1. nazwą i adresem wykonawcy;
  2. tytułem: ”Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpożarowej budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu przy ul. Kujawskiej 1”.
 8. Oferta musi zawierać:
  1. formularz ofertowy
  2. dokumenty  potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w pkt 5 sondażu, w szczególności:
 • wykaz wykonanych usług.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Artur Wilczek, tel. 89 642 98 41.
 2. Przed upływem terminu składania ofert  Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom. 
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

                                                                                           

Załączniki do niniejszego sondażu stanowią:

 1. ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej ZSZiO w Morągu,
 2. formularz ofertowy,
 3. wykaz wykonanych usług,
 4. projekt umowy,
 5. oświadczenie o karalności.

Załączniki