Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Nr 6 miasta Ostróda, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 33/4 o pow. 0,0158 ha

Ostróda, dnia 27 listopada 2020 r.

GN.6852.3.27.2020.MI

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust. 2 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

STAROSTA OSTRÓDZKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Nr 6 miasta Ostróda, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 33/4 o pow. 0,0158 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00020731/2), w celu wykonania prac polegających na budowie złącza kablowego przy zewnętrznej ścianie budynku Nr 10 (przy klatce Nr 2) i demontażu istniejącego złącza kablowego w budynku, w klatce Nr 2.

Jednocześnie Starosta Ostródzki wzywa wszystkie zainteresowane strony, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów,   ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój 324, tel. (89) 642-98-51, e-mail ignatjuk@powiat.ostroda.pl i wykazały prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte postępowanie w niniejszej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 01 grudnia 2020 r.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski