Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 77/2 o pow. 0,50 ha

Ostróda, dnia 18 listopada 2020 r.

GN.6852.3.14.2020.MI

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124a i art. 124 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Starosta Ostródzki zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Grzelak, prowadzącego firmę Pracownia Projektowa ENSPRO, działającego na podstawie pełnomocnictwa, na rzecz Energa – Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w dniu 18 listopada 2020 r. została wydana decyzja w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 77/2 o pow. 0,50 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00002870/3), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV.

Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl w dniu 18 listopada 2020 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski