Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w najem pomieszczeń mieszkalnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce położonej w obrębie Durąg, gmina Ostróda

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

STAROSTA OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz

o przeznaczeniu do oddania w najem pomieszczeń mieszkalnych (o łącznej powierzchni 75,01 m2) w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce położonej w obrębie Durąg, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Nr 101/1 o pow. 1,2231 ha, której Skarb Państwa jest współwłaścicielem w udziale 41/100.
Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat, tj. od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Ustala się miesięczny czynsz najmu w kwocie 97,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych 41/100).
Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Czynsz najmu płatny jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w oddziale w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 lub na konto: Starostwo Powiatowe w Ostródzie PKO Bank Polski O/Ostróda nr konta: 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868.
Najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia 13 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl. 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 324) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-51.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski