Wersja obowiązująca z dnia

Rekultywacja i Zagospodarowanie Gruntów - Procedura

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U. z 2017 r. poz.1161).

Starosta po zasięgnięciu opinii:

 1. Dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do działalności górniczej.
 2. Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji.
 3. Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

wydaje decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, określającą:

 • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii, o której mowa w art. 28, ust. 5
 • osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,
 • kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
 • uznanie rekultywacji za zakończoną.

Warunkiem uzyskania klauzuli ostateczności decyzji jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kogo dotyczy
Osób (fizycznych lub prawnych, albo jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) powodujących utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów.

Wymagane dokumenty w celu uzyskania decyzji w sprawie ustalenia kierunku i terminu rekultywacji oraz zagospodarowania gruntów:

Załączniki do wniosku o ustalenie kierunku i terminu rekultywacji:

 1. Kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzji wygaszającej koncesję
 2. Dokument potwierdzający prawo do władania gruntem
 3. Mapę z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego
 4. Opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji
 5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł

Załączniki do wniosku o uznanie rekultywacji za zakończoną:

 1. Opis wykonanych prac rekultywacyjnych
 2. Kopia decyzji określającej kierunek rekultywacji
 3. Dokument potwierdzający prawo do władania terenem, którego dotyczy wniosek
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł

 

Opłaty
Opłata skarbowa do wniosku o wydanie decyzji, w wysokości 10 zł winna być dokonana na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostródzie 

BNP PARIBAS  nr konta 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016  (dowód potwierdzenia przelewu należy załączyć do wniosku).

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,
Inspektor Anna Bazydło Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 423, Telefon (089) 642 98 14

Miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Kancelaria główna pok. 133

Termin załatwiania sprawy
Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Podstawa prawna: art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020.256. ze zm.)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017.1161)

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Zgodnie z art. 20 w/w ustawy osoba powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.
Stosownie do art. 22 ust. 3 w/w ustawy osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają Starostę, w terminie do 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegającym rekultywacji.

 

Załączniki