Wersja obowiązująca z dnia

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:

 1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
 2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3;
 3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020.1064);
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283);
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor Anna Bazydło - Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 423 tel. (089) 642 98 14

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020.1064) oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).
 2. Załączniki do wniosku:
  • dowody istnienia określonych w nim okoliczności;
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków;
  • dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy;
  • kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną
  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
  • załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  • dokumentacja geologiczna;
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć obejmujących wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową:
   • jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,
   • na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego - na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy,
   • na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
   • na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 tej ustawy,
   • w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
   • jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł

Wniosek koncesyjny powinien określać:

 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności;
 5. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
 6. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 7. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 8. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 9. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 10. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 11. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 12. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 13. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 14. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 15. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
 16. Do wniosku o udzielenie koncesji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się również załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784).";

 

Opłata skarbowa:

 • opłaty dotyczące wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż:
  • 616 zł za wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa;
 • opłaty dotyczące wniosku o zmianę udzielonej koncesji w zakresie przedłużenia terminu ważności koncesji:
  • 308 zł za przedłużenie terminu ważności koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa;

na konto Urzędu Miasta Ostróda BNP PARIBAS 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 lub wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Miejsce składania dokumentów:

 • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój 133 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8:00 - 16:00 i wtorek-piątek 7:00 – 15:00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku koncesyjnego termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Załączniki