Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Poradnik interesanta Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wersja z dnia

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:

 1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
 2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3;
 3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020.1064);
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283);
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor Anna Bazydło - Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 423 tel. (089) 642 98 14

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020.1064) oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).
 2. Załączniki do wniosku:
  • dowody istnienia określonych w nim okoliczności;
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków;
  • dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy;
  • kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną
  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
  • załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  • dokumentacja geologiczna;
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć obejmujących wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową:
   • jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,
   • na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego - na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy,
   • na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
   • na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1-3 tej ustawy,
   • w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
   • jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł

Wniosek koncesyjny powinien określać:

 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności;
 5. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
 6. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 7. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 8. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 9. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 10. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 11. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 12. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 13. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
 14. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 15. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
 16. Do wniosku o udzielenie koncesji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołącza się również załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 i 784).";

 

Opłata skarbowa:

 • opłaty dotyczące wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż:
  • 616 zł za wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa;
 • opłaty dotyczące wniosku o zmianę udzielonej koncesji w zakresie przedłużenia terminu ważności koncesji:
  • 308 zł za przedłużenie terminu ważności koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
  • 17 zł za złożenie pełnomocnictwa;

na konto Urzędu Miasta Ostróda BNP PARIBAS 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 lub wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Miejsce składania dokumentów:

 • osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, pokój 133 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8:00 - 16:00 i wtorek-piątek 7:00 – 15:00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku koncesyjnego termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Załączniki