Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE
 stosownie do  art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

wykaz nieruchomości

Położenie nieruchomości

MIASTO OSTRÓDA - obręb Nr 8

ul. Seweryna Pieniężnego

Oznaczenie nieruchomości

część działki nr 352/4;

KW Nr EL1O/00051493/7

Powierzchnia gruntu

62 m2

Opis dzierżawionego gruntu

grunt niezabudowany, w operacie ewidencji gruntów i budynków oznaczony symbolem B - tereny budowlane 

Czas trwania umowy

od 1 listopada 2020 r. do 30 października 2023 r.

Wysokość czynszu dzierżawnego

1) za rok 2020 czynsz wynosi 19,06 zł , w tym podatek VAT

 słownie złotych: dziewiętnaście 06/100  

2) za rok 2021 czynsz wynosi  114,39 zł, w tym podatek VAT  

 słownie złotych:  sto czternaście dwa 39/100

3) za rok 2022 czynsz wynosi  114,39 zł, w tym podatek VAT 

 słownie złotych:  sto czternaście dwa 39/100

4) za rok 2023 czynsz wynosi  95,33 zł w tym podatek VAT 

 słownie złotych:  dziewięćdziesiąt pięć 33/100 )

Informacja o przeznaczeniu wydzierżawianego gruntu

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Pieniężnego 81 w Ostródzie,  oznaczonej jako działka nr 326

Termin wnoszenia opłat

  • czynsz za rok 2020 płatny do dnia 15 grudnia 2020 r.
  • w latach następnych do dnia 15 września roku, za który przypada należność w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  lub na konto:
    PKO Bank Polski 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl   

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr telefonu 89- 6429834

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Ostróda, dnia  26 października 2020 r.