Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Ogłoszenia
Wersja z dnia

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

ZARZĄD POWIATU W OSTRÓDZIE

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

wykaz nieruchomości

Położenie nieruchomości

MIASTO  OSTRÓDA , obręb Nr 8

ul. Tadeusza Kościuszki

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

działka numer 146/2 o pow. 0,0110 ha,

księga wieczysta Nr EL1O/00008013/3

Opis przedmiotu dzierżawy

działka niezabudowana, położona za budynkiem przychodni zdrowia

Czas trwania umowy

umowa zostanie zawarta na czas oznaczony

- od dnia 01 listopada 2020 roku do 31 października 2023 roku

Wysokość czynszu dzierżawnego

1,50 zł/m2 + 23% VAT = 202,95 zł

1) czynsz za rok 2020 wynosi 33,82 zł, w tym podatek VAT

słownie: trzydzieści trzy złote 82/100

2) czynsz za rok 2021 wynosi 202,95 zł, w tym podatek VAT

słownie: dwieście dwa złote 95/100

3) czynsz za rok 2022 wynosi 202,95 zł, w tym podatek VAT

słownie: dwieście dwa złote 95/100

4) czynsz za rok 2023 wynosi 169,13 zł, w tym podatek VAT

słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 13/100

Terminy wnoszenia opłat

  • czynsz za rok 2020 płatny do dnia 15 grudnia 2020 r.
  • w latach następnych do dnia 15 września roku, za który przypada należność w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  lub na konto:
    PKO Bank Polski 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.

Dzierżawca

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem przedmiotu użyczenia, w tym podatku od nieruchomości. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższenia stawki czynszu na kolejne lata, nie więcej niż o 10% w stosunku do czynszu z roku poprzedniego.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości,  na okres 21 dni,  poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy  ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej: www.bip.powiat.ostroda.pl

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 ( pokój Nr 323) lub telefonicznie pod nr telefonu 89- 642 98 34


                                    
STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Ostróda, dnia 26.10.2020 r.