Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 154/2, obr. Lewałd Wielki, gm. Dąbrówno

Ostróda, dnia 21.10.2020 r.

Nasz znak:
BA.6740.367.2020


OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 t.j. ze zm.) Starosta Ostródzki podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu:


Decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z parterowymi kontenerowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 154/2, obr. Lewałd Wielki, gm. Dąbrówno.


W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego (pokój 436, tel. 089-642-98-18).

 

Z up. STAROSTY

Daniel Ruciński
NACZELNIK
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY