Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

STAROSTA OSTRÓDZKI,

działając na podstawie Zarządzenia Nr 294 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 października 2020 r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

 

wykaz nieruchomości

Rodzaj nieruchomości

Oznaczenie  i położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Księga wieczysta

Cena nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Obręb Łukta, gmina Łukta, ul. Warmińska

-  działka nr 83/2 o pow. 0,0120 ha

Przedmiotem sprzedaży jest:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, która posiada kształt trójkątny. Teren działki jest płaski, ogrodzony w ramach jednej posesji z działka nr 634/1, zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi. Działka nr 83/2 stanowi ogródek przydomowy. Przez teren działki przebiegają sieci energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, wzdłuż ulicy Warmińskiej przez działkę przebiegają sieci telekomunikacyjne.

 

 

EL1O/00049562/5

Cena nieruchomości:

6 050,-zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego:

4 290,- zł

Po zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży kwoty równej wartości prawa użytkowania wieczystego, do zapłaty pozostaje kwota:

1 760,- zł

 (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

 

  1. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/257/2001 Rady Gminy w Łukcie z dnia 30 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2001 r., Nr 45, poz. 727), działka nr 83/2  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „UM” – adaptowana zabudowa usługowa i mieszkalna, w której część budynków postulowana jest do wpisania do rejestru zabytków.
  2. Działka nr 83/2 posiada dostęp do drogi publicznej – położona jest bezpośrednio przy ul. Warmińskiej – stanowiącej drogę wojewódzką nr 530 i nr 531.
  3. Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust.2 pkt 5 oraz art. 32 ust 1,  ust 1a i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
  4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upływa dnia  10  grudnia  2020  r.
  5. Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni, poczynając od 23 października 2020 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, umieszczenie na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  6. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-56 lub drogą mailową - adres e-mail: geo@powiat.ostroda.pl.

 

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski