Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości w drodze licytacji publicznej

Ostróda, 21 października 2020 roku


OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI 
W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ

Podmiot sprzedający: Powiat Ostródzki
Siedziba organu: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
Kontakt: 89 642 98 67

Starosta Ostródzki działając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1, 107d § 2 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.    z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30 października 2020 roku o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 220, odbędzie się LICYTACJA RUCHOMOŚCI.

Przedmiotem sprzedaży jest:

pojazd marki Volvo V40, Nr VIN YV1VW1922WF227819 rok produkcji 1998.
Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego na kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta zł),

W przypadku niedojścia do skutku licytacji w pierwszym terminie, zostanie przeprowadzona PONOWNA LICYTACJA (drugi termin licytacyjny) w dniu 30 października 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój  nr 220.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi ¾ wartości szacunkowej pojazdu. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wyniesie połowę wartości szacunkowej pojazdu.
Cenę nabycia należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie tuż po zakończeniu licytacji. Jeżeli cena ta nie zostanie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.  

Pojazd można oglądać na parkingu po uzgodnieniu z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
Dokumentacja fotograficzna do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 408.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia 
z powodu wad pojazdu, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.
 
Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. licytacji:
Kamil Skolmowski – Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, tel. 89 642 98 67.

Starosta Ostródzki zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
Informacja o licytacji znajduje się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie i stronie internetowej: bip.powiat.ostroda.pl

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski