Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

stosownie do  art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (  Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze  zm.) 

STAROSTA OSTRÓDZKI
podaje do publicznej wiadomości

o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Mostkowo, gmina Łukta, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 273/4 o pow. 0,0400 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Nr EL1O/00042298/4.
Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 października 2023 r., z przeznaczeniem na cele rolne/ ogródka przydomowego.

Wykaz nieruchomości

Numer działki ewidencyjnej

Pow. dzierżawionego gruntu w m2

Czynsz dzierżawny

 

273/4

 

330 m2

Roczny czynsz dzierżawny wynosi:

330 m 2 x 0,30 zł = 99,- zł

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100

Kwota nie obejmuje podatku VAT- zwolnienie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w  sprawie zwolnień od podatku od towarów i  usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (  Dz.  U. z 2018 r., poz. 701ze zm.).

Wydzierżawiający zastrzega sobie  prawo podwyższenia stawki czynszu netto na kolejny rok, nie więcej niż 10 % w stosunku do czynszu z roku poprzedniego. 
Zmiana stawki czynszu dzierżawnego nie wymaga formy aneksu.

Czynsz  płatny jest w terminie do dnia 20 listopada każdego roku, za który przypada należność  w kasie  Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5  lub na konto:  PKO Bank Polski SA nr 94 1020 1811 0000 0102 0271 6868. 

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych z użytkowaniem nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, poczynając od 16 października 2020 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Urzędu Gminy Łukta, umieszczenie na stronie internetowej  www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 325  lub pod  nr telefonu (89) 642-98-56.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski